De Brabander

Locatie
De Brabander ligt ten zuidwesten van Ooij aan de Leuthsestraat, ten zuidwesten van het dorpje Ooij. Het perceel is toegankelijk voor voetgangers vanaf de weg, en ook via het wandelpad vanaf de Kasteelsche Hof. De Brabander staat op de Wandelpadenkaart Ooijpolder-Duffelt.

Schakeltje in groene dooradering
Met zijn langgerekte vorm en een oppervlakte van een halve hectare is De Brabander onderdeel van een netwerk van natuurstroken in het Circul van de Ooij. Het ligt op een oeverwal en heeft een bedekking van rivierklei op een ondergrond van rivierzand. In de vorige eeuw is in het voorste deel klei gewonnen voor de baksteenindustrie. De rooflaag van ongeveer 40 cm dik is na de winning teruggestort.

De Brabander is in 2008 ingericht voor natuur, landschap en recreatie. In het zuidelijk deel is de voedselrijke bovenlaag afgegraven tot op het zand. In de zandbodem is een poel gegraven. Poelen zijn van belang voor waterplanten, insecten en amfibieën. In het nabijgelegen natuurgebied ‘de Groenlanden’ komt een grote populatie van kamsalamanders voor. Poelen in het aangrenzend agrarisch gebied dragen bij aan de verspreiding van deze bijzondere soort. Het zand uit de poel is verwerkt in het oostelijke talud van het dijkje waarover het schouw-/wandelpad loopt. Dit droge zandige talud is het milieu voor soorten van droge en schrale graslanden.

Op de oostelijke kavelgrens is een greppel gegraven ter begrenzing met het buurperceel en voor de afvoer van regenwater. Greppels met een riet- of ruigtevegetatie zijn in het Circul van de Ooij onderdeel van het biotoop van roodborsttapuit en blauwborst. In de noordelijke greppel zijn enkele rietzoden uitgezet om de rietgroei te bevorderen. Voor een goede start van de vegetatieontwikkeling is in het najaar van 2008 zadenrijk hooi opgebracht, afkomstig van vergelijkbaar terrein bij de Staddijk in Nijmegen. En dat levert tamelijk snel resultaten op. In 2010 stonden er al bijzondere soorten zoals harige ratelaar en grote centaurie. In 2011 werden de eerste exemplaren van de moeraswespenorchis gevonden; weer een jaar later stond die er massaal en ook een plantje vetblad (inmiddels weer verdwenen). Andere bijzonderheden zijn de alpenrus, vleeskleurige orchis, harige ratelaar en grote centaurie.

Het schouw-/wandelpad is tevens opengesteld voor ruiters (N.B. niet voor slipjachten e.d.). Dit in vervolg op een tweejarige proefperiode die op initiatief van Via Natura in 2010-2012 heeft plaatsgevonden. Omdat de proef naar tevredenheid is verlopen en de ruiterroute voorziet in een behoefte, werken wij mee aan voortzetting ervan. Hiertoe hebben we afspraken gemaakt met Stalhouderij Kasteelsche Hof die als direct belanghebbende bij de ruiterroute is betrokken.


[Grote centaurie]

Voor een bijdrage in de beheerkosten van dit landschapselement hebben wij in juni 2011 een contract gesloten met de toenmalige gemeente Ubbergen (nu: Berg en Dal) in het kader van de regeling Groenblauwe diensten. Het contract geldt voor 30 jaar waarbij telkens voor 6 jaar een bijdrage wordt toegekend.

Publicaties

Effecten van groenblauwe dooradering Ooijpolder 2017
In opdracht van Stichting Via Natura heeft Stichting Bargerveen onderzoek gedaan naar de effecten van groenblauwe dooradering in de Ooijpolder voor o.a. broedvogels.

Natuurmonitoring Ooijpolder 2014
De resultaten van de Natuurmonitoring die in 2014 is uitgevoerd in het Circul van Ooij, in het gebied waar het project van de groenblauwe diensten is uitgevoerd, met o.a. de Brabander en Ecologische verbindingszone Ubbergen-Groenlanden.

Binnendijkse natuur in de Ooijpolder
Een overzichtsartikel in het Groesbeeks Milieujournaal (oktober 2014) over de binnendijkse natuur in de Ooijpolder, met o.a. de Brabander en Ecologische verbindingszone Ubbergen-Groenlanden.

Natuurmonitoring Ooijpolder 2011
Een rapport van de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort met daarin de monitoringsresultaten van o.a. De Brabander.