Ecologische Verbindingszone Ubbergen-Groenlanden

Locatie
De EVZ Ubbergen-Groenlanden ligt in het Circul van Ooij en bestaat uit een zuidelijk en noordelijk deel. Het zuidelijk deel begint bij de Dijkgraaf van Wijkweg, ter hoogte van het trekpontje over het Meertje en loopt over het perceel 'Onschamelekamp' west- en vervolgens noordwaarts, kruist de Persingsestraat en loopt dan verder over het perceel 'Veegtas' naar het griendbosje. Halverwege is er een aftakking naar de Kouwedijk. Voorbij het griendbosje en een landbouwperceel begint het noordelijke deel dat over het perceel 'Witte steen' doorloopt tot aan de Leuthsestraat. Ook hier is er een aftakking naar de Kouwedijk. Vanaf alle asfaltwegen is de EVZ via een overstapje bereikbaar voor voetgangers. Er is ook een wandelroute uitgezet (de blauw gemarkeerde palen in het veld). Er is geen pad, u loopt door het grasland. De EVZ Ubbergen-Groenlanden staat op de Wandelpadenkaart Ooijpolder-Duffelt

Let op: Om van het ene deel in het andere deel van de EVZ te komen, dient u via de Kouwedijk te lopen. Er is geen rechtstreekse wandelverbinding tussen beide delen.

Verbinding tussen stuwwal en uiterwaarden
Eind september 2013 zijn wij eigenaar geworden van deze EVZ die door Via Natura is aangekocht en ingericht, met financiering van gemeente Nijmegen en provincie Gelderland. Ruim vier hectare landbouwgrond is omgezet in een brede natuurstrook, bestaande uit water, soortenrijk grasland, struweel en ruigte. Er zijn enkele poelen gegraven die deels, maar nooit helemaal droogvallen. De kans is groot dat de zeldzame kamsalamander vanuit de Groenlanden zijn weg vindt naar deze nieuwe leefgebieden [inderdaad: tijdens de Natuurmonitoring 2014 werd de kamsalamander al waargenomen in een van de poelen]. Ook is langs de volledige lengte van de watergang een glooiende moerasoever aangelegd. Hierdoor ontstaat meer leefruimte voor waterdieren, in het bijzonder vissen om te paaien. De combinatie van bloemrijk hooiland en struweel is aantrekkelijk voor vogels die thuishoren in het agrarisch cultuurlandschap zoals de blauwborst, roodborsttapuit, putter en kneu.

De grasstrook in het zuidelijk deel wordt begraasd of gehooid. Hier heeft zich een kruidenrijke vegetatie ontwikkeld, met soorten als harige ratelaar, grote centaurie, knoopkruid, gele morgenster en kamgras; en ook beemdkroon en graslathyrus zijn hier gevonden. Het noordelijk deel is geplagd; op de schrale, afgegraven grond is maaisel van de dijken en uit het Kranenburger Bruch uitgestrooid. Jaarlijks wordt er gemaaid en afgevoerd. Overhoekjes en ruigere stroken blijven staan voor overwintering van sprinkhanen en vele andere insecten. Bijzondere of opvallende plantensoorten zijn hier, naast de bovengenoemde, bevertjes, rietorchis en bijenorchis.

Ten behoeve van het beheer van dit landschapselement is in september 2012 een contract gesloten met de toenmalige gemeente Ubbergen (nu: Berg en Dal) in het kader van de regeling Groenblauwe diensten. Het contract geldt voor 30 jaar waarbij telkens voor 6 jaar een bijdrage wordt toegekend. Ook de gemeente Nijmegen draagt bij aan het beheer. De EVZ Ubbergen-Groenlanden maakt deel uit van het Gelders Natuur Netwerk.

Publicaties

Effecten van groenblauwe dooradering Ooijpolder 2017
In opdracht van Stichting Via Natura heeft Stichting Bargerveen onderzoek gedaan naar de effecten van groenblauwe dooradering in de Ooijpolder voor o.a. broedvogels.

Natuurmonitoring Ooijpolder 2014
De resultaten van de Natuurmonitoring die in 2014 is uitgevoerd in het Circul van Ooij, in het gebied waar het project van de groenblauwe diensten is uitgevoerd, met o.a. de Brabander en Ecologische verbindingszone Ubbergen-Groenlanden.

Binnendijkse natuur in de Ooijpolder
Een overzichtsartikel in het Groesbeeks Milieujournaal (oktober 2014) over de binnendijkse natuur in de Ooijpolder, met o.a. de Brabander en Ecologische verbindingszone Ubbergen-Groenlanden.