Kleine zonnedauw

Moeraswolfsklauw

Dopheide

Hulschbroek

Locatie
Het Hulschbroek ligt langs de Hulsbeek, in het agrarisch gebied tussen Groesbeek-dorp en De Horst. Via een van de zgn. renpaadjes (zie Wandelpadenkaart Groesbeek) is het perceel bereikbaar vanaf o.a. de Hoge Horst en Cranenburgsestraat. Aan de westzijde van het perceel, aan het Heikantspad, is een overstapje.

Voormalige gemeentehei
Tot halverwege de 19de eeuw bestond het gebied ten oosten van Groesbeek-dorp voor een groot deel uit moerassig heideland dat gemeenschappelijk werd gebruikt om te hooien en plaggen te steken voor de potstal. Vanaf 1850 is de 'gemeentehei' uitgegeven in particuliere eigendom. Bij de ontginning is het stelsel van rechte paden aangelegd dat u nu nog terugziet in het landschap. De meanderende Groesbeek en Hulsbeek werden gekanaliseerd.
Tot 2003 was deze natuurkavel langs de Hulsbeek in gebruik als akker. Om de gewenste natuurontwikkeling een handje te helpen is de voedselrijke bovenlaag van de grond verwijderd. Daardoor krijgen de planten die hier van oorsprong thuishoren (heidevegetatie) weer een kans. Omdat er geen kiemkrachtig zaad meer in de bodem zat, zijn in 2005 wat plaggen van struik- en dopheide verspreid uitgelegd over het perceel. Deze zaaien zich inmiddels uit, overal op het perceel komen jonge heideplantjes op. In 2009 hebben we voor het eerst kleine zonnedauw aangetroffen. Andere bijzondere soorten zijn moeraswolfsklauw en Duits viltkruid.

In het midden is een poel gegraven. Het is een ideaal leefgebied voor veel libellensoorten die zich in stilstaand water voortplanten. De poel is ook aantrekkelijk voor kikkers en salamanders. Aan de randen van de natuurkavel is struweel aangeplant. Allerlei diersoorten vinden daarin voedsel, beschutting en nestgelegenheid.

Status: in 2014 is het Hulschbroek door de provincie opgenomen op de kaart Gelders Natuur Netwerk.

Publicaties

Natuurmonitoring Groesbeek 2016
Inventarisatie van dagvlinders, libellen, sprinkhanen en planten (alleen indicatorsoorten) op een vastgestelde route en op aanliggende agrarische percelen, met als doel de effecten van het project Groenblauwe diensten vast te stellen.

Natuurmonitoring Groesbeek 2012
Een in opdracht van de gemeente Groesbeek uitgevoerde natuurmonitoring rondom De Horst met als doel de 'nulsituatie' bij aanvang van het project Groenblauwe diensten vast te leggen.

Viltkruiden en droogbloemen 2007-2011
Een artikel van Kees Schreven in het Groesbeeks Milieujournaal (december 2011) over de verschillende soorten viltkruiden en droogbloemen die o.a. op dit perceel zijn aangetroffen.

Vegetatieontwikkeling Hulschbroek 2008
Een artikel in het Groesbeeks Milieujournaal over de resultaten van de inventarisatie van plantensoorten die in 2008 op dit perceel is uitgevoerd.

Schouw 2008
In opdracht van Via Natura heeft Bureau Hemmen een zgn. schouw van de door ons beheerde landschapselementen laten uitvoeren.

Libellen 2007
Resultaten van de waarnemingen van libellensoorten die Stijn Schreven in de loop van het jaar 2007 op o.a. dit perceel heeft gedaan.

Inrichting- en beheerplan (d.d. februari 2007)