't Zwanenbroekje

Locatie
Natuurgebied 't Zwanenbroekje ligt ingeklemd tussen rijksweg N325 en afwateringskanaal Het Meer, ook wel ’t Meertje genoemd. Voor bezoekers is een vrij toegankelijk wandelpad aangelegd langs de ‘Grote beek’ tussen de voetgangersbrug ‘De Springplank’ (over de N325) en het trekpontje over ’t Meertje. Dit pad is ook bereikbaar via de Landbouwweg (parallelweg langs de N325 vanaf de Sint Hubertusweg). Voor het overige is het gebied niet vrij toegankelijk. Via begeleide wandelingen en excursies kan het gebied wel worden bezocht.

Achtergrond
Het natuurgebied is een particulier initiatief dat in 1992 is gestart. In dat jaar is het eerste perceel aangekocht dat al de naam ’t Zwanenbroekje’ droeg. Nadien zijn meer gronden verworven die geleidelijk zijn omgevormd van landbouwgrond naar natuur. Het gebied maakt nu deel uit van het Gelders Natuur Netwerk en het heeft een landgoedstatus (gerangschikt in het kader van de Natuurschoonwet). Bij de ontwikkeling van het gebied wordt gestreefd naar een grote biodiversiteit passend in het landschap. De totale oppervlakte bedraagt thans 28,5 hectare.

Verbinding tussen stuwwal en uiterwaarden
't Zwanenbroekje vormt een waardevolle stapsteen in de ecologische verbinding die is aangelegd tussen de stuwwal bij Ubbergen en het natuurgebied de Groenlanden bij de Waal.'t Zwanenbroekje omvat een aantal aaneengesloten, extensief begraasde weilanden, moeras en open water. Door het gebied lopen twee gegraven watergangen of kunstmatige beken die het kwelwater vanuit de stuwwal afvoeren naar ’t Meertje. Verspreid over het terrein liggen tal van landschappelijke elementen zoals poelen, struwelen, beken, slootjes, paden en overhoeken. Ook is een deel van het terrein beschikbaar gesteld voor educatieve activiteiten.

Sinds 1 januari 2017 is het beheer van 't Zwanenbroekje voor een periode van zes jaar overgedragen aan ons. Het beheer wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met een vaste groep vrijwilligers die hier wekelijks aan de slag gaat. Ook vinden er jaarlijks een of meer werkochtenden plaats van de werkgroep Practisch Natuurbeheer van IVN Rijk van Nijmegen.

Publicaties

't Zwanenbroekje heeft een eigen website waarop uitgebreide informatie te vinden is over het gebied, de achtergronden, resultaten van onderzoek, flora en fauna, nieuwsbrieven etc.