Onze terreinen

Natuurpercelen en landschapselementen
Landschapselementen horen bij een gevarieerd cultuurlandschap. Denk aan bijv. houtwallen, hagen en heggen, poelen, struweel, bosjes en onverharde paden met bermen. Natuurpercelen bevatten vaak meerdere landschapselementen zoals struweel, een poel en natuurlijk grasland. Het zijn allemaal kleinere of grotere stukken groen die het agrarisch cultuurlandschap verrijken. Ze vormen het leefgebied van allerlei planten- en diersoorten die thuishoren in dat landschap. Ook zijn het 'stapstenen' waarover planten en dieren zich van het ene naar het andere natuurgebied kunnen verplaatsen.

Onze hoofdactiviteit is het beheren van onze eigen natuurpercelen en die van derden. Ook beheren we landschapselementen van derden bijv. houtwallen en bermen van onverharde paden. Bij de inrichting en het beheer houden we rekening met de kansen voor flora en fauna, de lokale geschiedenis en de mogelijkheden op recreatief gebied. Voor de financiering wordt een beroep gedaan op rijksregelingen, provincie, gemeente en particuliere fondsen en middelen. Beheerwerkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met (lokale) professionals; ook kunnen we een beroep doen op de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek

In eigendom
Sinds april 2006 is de Stichting eigenaar van 4 natuurpercelen in het buitengebied van Groesbeek:

Spoorgat
't Slumke
Kaalbroek
Hulschbroek

Eind november 2009 hebben we onze eerste eigendom in de Ooijpolder verworven:
De Brabander

Verworven landbouwgronden in november 2010, daarna ingericht als natuurgebied en nu volop in ontwikkeling:
Schildbroek

Eind september 2013 is een nieuwe ecologische verbinding in het Circul van Ooij opgeleverd:
Ecologische Verbindingszone Ubbergen-Groenlanden

Natuurterreinen en landschapselementen van derden
Behalve als eigenaar kan de Stichting ook als beheerder haar werk verrichten. Te denken valt aan kleine landschapselementen in eigendom van een gemeente of particuliere instelling die onvoldoende tijd of kennis heeft voor een goed beheer ervan. De Stichting kan deze taak overnemen van de eigenaar, bij voorkeur via langjarige afspraken.

In beheer sinds augustus 2007:
Ecologische Verbindingszone Nederrijk-Brandenberg

In beheer sinds mei 2010:
Diverse landschapselementen van de gemeente Berg en Dal

In beheer sinds 1 januari 2017:
't Zwanenbroekje